Nauczanie w czasie pandemii | Sokrates

Nauczanie w czasie pandemii

Rok szkolny 2021/2022 – aktualne procedury bezpieczeństwa

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID_wrzesień_2021
Wytyczne MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021

Organizacja nauki w szkole od 18 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 stycznia 2021 r. w systemie stacjonarnym będzie się odbywała nauka dla uczniów klas 1-3 oraz dla dzieci oddziałów „0”.

W okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas IV-VIII realizują naukę w systemie zdalnym. Konsultacje dla uczniów klasy VIII będą prowadzone zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed feriami. 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 18 stycznia br. 

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonym czasowym ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniów klas I-VIII obowiązuje nauka zdalna. W tym okresie mamy obowiązek realizacji podstawowy programowej.
Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem na platformie edukacyjnej. Wychowawcy przekażą informację dla uczniów o sposobie logowania się.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 5 listopada br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 roku szkoła będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla dzieci, uczęszczających do klas I-III, rodziców/opiekunów zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym proszę, aby rodzice, o których mowa w Rozporządzeniu potrzebujący objęcia dziecka opieką na terenie szkoły złożyli zgłoszenie w formie pisemnej (do wychowawców klas) wraz z uzasadnieniem.
2. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania przepisy umożliwiają organizację zajęć w szkole w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W celu wprowadzenia takiego rozwiązania konieczne jest zgłoszenie w formie pisemnej (do wychowawców klas), wymaga ona uzasadnienia i rozpoznania sytuacji zgłoszonego ucznia.
3. Dla uczniów klasy VIII będą prowadzone w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Szczegóły zostaną przekazane przez Wychowawcę.

Grupy przedszkolne oraz oddziały zero pracują tak jak dotychczas, w trybie stacjonarnym. Zajęcia dodatkowe dla tej grupy dzieci będą realizowane zgodnie z planem.

Nowelizacja Rozporządzenia MEN

Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Wymagane dokumenty

Prosimy o złożenie u wychowawców klas dokumentów dotyczących nowego roku szkolnego:
1) karta uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
2) deklaracja dotyczącej nauki religii/etyki (Zgodnie ze stanem prawnym uczniowie nie są domyślnie zapisywani na zajęcia religii/etyki. Deklarację w sprawie religii/etyki składa tylko rodzic, który wyraża wolę, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach),
3) deklaracja dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły,
4) zgoda na pomiar temperatury,
5) deklaracja – osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły W bieżącym roku szkolnym deklaracje dotyczące udziału dziecka w zajęciach dodatkowych możecie Państwo składać w formie elektronicznej korzystając z linka https://forms.gle/kqYAweFH8jnh8WPz5

Bezpieczny powrót do szkoły

Prosimy koniecznie zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa w świetlicy 10 zasad dla ucznia 10 zasad dla rodzica Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół

Rok szkolny 2019/2020

Półkolonie w szkole w warunkach pandemii

Procedury udziału w półkoloniach w warunkach pandemii

Wznowienie zajęć dla uczniów klas I-III

Zgodnie z nowelizacją przepisów i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 od 25 maja 2020 roku wznawiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej będą realizowane również zajęcia dydaktyczne. Z uwagi na konieczność ograniczenia liczby osób mających kontakt z grupą, dla uczniów pozostających pod opieką szkoły, lekcje typu język angielski, muzyka, plastyka będą prowadzone online (sale szkolne są wyposażone w sprzętu multimedialny umożliwiający takie rozwiązanie). W tym okresie będziemy prowadzić zarówno zajęcia na terenie szkoły jak i kształcenie zdalne dla uczniów pozostających w domach. W związku z powyższym rodzice mogą składać deklarację (wg wzoru) udziału dziecka w zajęciach na terenie szkoły na adres sokrates@sokrates.gda.pl . Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej Wniosek udziału w zajęciach Wniosek udziału w konsultacjach Wytyczne GIS, MZ i MEN Konsultacje w szkole Rewalidacja w szkole Nowelizacja Rozporządzenia MEN (30b) Nowelizacja Rozporządzenia MEN Rozporządzenie MEN

Nauczanie zdalne

W Szkole SOKRATES, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, prowadzimy kształcenie na odległość. Pracujemy, wykorzystując w procesie edukacji dostępne środki komunikacji, a także platformę do zdalnego prowadzenia zajęć. Bardzo ważne jest, aby nadal dbać o rozwój edukacyjny każdego ucznia. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone między innymi w oparciu o: 1) lekcje online według harmonogramu przekazanego przez e-dziennik; 2) dziennik elektroniczny; 3) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 4) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych; 5) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy; 6) kontakt telefoniczny z nauczycielem. Ważne jest, aby każdy uczeń włączył się do procesu pracy zdalnej. Rodziców prosimy o wspieranie dzieci w nauce, motywowanie do samodzielnej pracy, utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami (telefonicznego czy też przez e-dziennik lub pocztę elektroniczną), regularne korzystanie z dziennika. Zapraszamy Uczniów i Rodziców do korzystania z konsultacji z psychologiem szkolnym Panią Dorotą Damps. Jeżeli chcecie porozmawiać o trudnościach czy podzielić się dobrymi informacjami, istnieje taka możliwość. Podajemy harmonogram dyżurów psychologa szkolnego (tel. 536441137, platforma online – link i hasło zostało podane na e-dzienniku, dziennik elektroniczny): Poniedziałek 14.00-18.00 Wtorek 11.30-12.30 14.30-15.30 Środa 14.30-15.30 Czwartek 14.30-18.00 Piątek 11.00-14.30 Wskazówki dla uczniów Praca zdalna Bezpieczna praca z komputerem BHP – nauka zdalna Harmonogram konsultacji z nauczycielami Aneks do Statutu dotyczący oceniania w czasie pandemii