Gabinet pielęgniarki | Sokrates

Gabinet pielęgniarki

Informujemy, że uczniowie klas I-VIII objęci są profilaktyczną opieką zdrowotną zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

Pielęgniarka szkolna dyżuruje we wtorek w godz. 7.30-11.30.

Zakres świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania i wychowania wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną obejmuje:

1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych do bilansu zdrowia ucznia w klasie I, III, V i VII.

Badaniom podlega min.: pomiar wysokości i masy ciała, ciśnienia tętniczego, ostrość wzroku i słuchu oraz ocena postawy ciała. Ich celem jest wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych u dziecka. Po badaniu wydawany jest druk bilansu zdrowia ucznia, który należy zwrócić do pielęgniarki szkolnej po badaniu u lekarza POZ. W przypadku uczniów klas V, druk otrzymają dzieci, u których będą stwierdzone dodatnie wyniki testów.

2.Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pie­lęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.

5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sa­nitarnych w szkole.

7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.

8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych w klasach I–VI znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotko­wania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. (Dz. U. 2021, poz. 540).

Rodziców klas I oraz nowych uczniów prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do gabinetu pielęgniarki „Oświadczenia rodzica-przedstawiciela ustawowego”.  Jest ono niezbędne do założenia karty zdrowia ucznia.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie sprzeciwu na objęcie ucznia ww. świadczeniami wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7 ust. 3  Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami). Sprzeciw należy złożyć osobiście na druku dostępnym u pielęgniarki szkolnej.
W gabinecie dostępne są do wglądu regulacje dotyczące świadczeń, w tym klauzula informacyjna RODO.