Program wychowawczy | Sokrates

Program wychowawczy

Program Wychowawczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku

W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania, w trosce o to, by dziecko znajdowało w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie,
by zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program wychowawczy szkoły.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową SOKRATES w Gdańsku,
2) rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również prawnie ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny
w Niepublicznej Szkole Podstawowej SOKRATES w Gdańsku,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego stosunkiem pracy z Niepubliczną Szkołę Podstawową SOKRATES w Gdańsku,
4) dziecku bądź uczniu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące ten obowiązek
w Niepublicznej Szkole Podstawowej SOKRATES w Gdańsku,
5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku,
6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku.
§ 2
Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają Rodzice.
§ 3
Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych Szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.
§ 4
Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.
§ 5
Program Wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radą Pedagogiczną. Umieszczony jest na stronie internetowe szkoły
§ 6
Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji. Nauczyciele Szkoły zatem:
1) wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,
2) obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na progu jego kariery szkolnej,
3) stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny,
§ 7
Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo.

ROZDZIAŁ II

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE
§ 8
1. Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania w dzieciach pożądanych cech osobowych, które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych.
2. Ustala się następujący rejestr cech pożądanych:
1) relacje z rówieśnikami,
2) relacje z nauczycielem,
3) samodzielność,
4) przestrzeganie praw i obowiązków,
5) sposób wykonywania zadań,
3. Rejestr cech pożądanych może być powiększony.
4. Nabywanie cech pożądanych jest procesem odbywającym się w trakcie wszelkich działań dydaktycznych Szkoły, działań wychowawczych rodziców i Szkoły, a także całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli i uczniów.
§ 9
W trakcie procesu nabywania cech pożądanych, o których mowa w § 8 ust 2, dokonuje się okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku z ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych, a w szczególności oceny z zachowania.
ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM CELE I EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI EWALUACJA

Cele i efekty działań wychowawczych Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni  Ewaluacja
1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej
i nauka działania w grupie:
– poczucie przynależności do danej
klasy,
– wyrażanie potrzeb działania w grupie
rówieśniczej,
– współtworzenie
i respektowanie norm grupowych,
– współodpowiedzialność za działania
grupy.
– wybór samorządu klasowego,
– zabawy integrujące zespół klasowy,
– organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie
klas pierwszych, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia,
Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny)
i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno —
krajoznawczych po najbliższej okolicy.
wrzesień,
cały rok
wychowawcy
klas I-III
obserwacja, techniki
socjometryczne
2. Poznawanie
i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym
i rodzinnym:
– okazywanie w słowach, działania
szacunku wobec dorosłych,
rówieśników
i młodszych,
– nawykowe stosowanie zwrotów
grzecznościowych,
– poznanie symboli narodowych i nabycie
umiejętności zachowania się wobec
nich
– przestrzeganie Regulaminu Szkoły
odnośnie noszenia jednolitego stroju i
ich schludnego wyglądu
– podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych
poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą,
– prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania
się wobec nich; nauka Hymnu Państwowego, postawy i
szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego,
– zapoznanie uczniów i rodziców
z Regulaminem Szkoły
i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych,

cały rok

 

 

 

 

 

listopad, maj

 

 

 

 

 

wrzesień – październik

wychowawcy klas I-III,
katecheta,   wychowawcy klas IV-VIII,
Dyrektor Szkoły
obserwacja,
rozmowa z wychowankami,
wyniki konkursu,
obserwacja uczniów
podczas
uroczystości
szkolnych, analiza dokumentów
3. Kształcenie umiejętności zachowania się
w sytuacjach trudnych:
– znajomość i rozumienie pojęć
stosowane do wieku: norma, prawo,
obowiązek, tolerancja, godność,
– świadomość własnych praw, instancji,
do których można zwrócić się o pomoc,
– dostrzeganie różnic między ludźmi i uch
akceptowanie,
– rozróżnianie dobra i zła
i odpowiednie reagowanie,
– umiejętność odmawiania
w dopuszczalnych społecznie formach.
– Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek
sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac
plastycznych, innych,
–  Ćwiczenia asertywności.
wrzesień,
październik ,   

cały rok

wychowawcy klas I-III
wychowawcy
klas IV-VIII,
katecheta
funkcjonowanie
systemu kar
i nagród
w szkole,
obserwacja,
przegląd twórczości
plastycznej

 

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

Cele i efekty działań wychowawczych  Sposób realizacji Termin  Odpowiedzialni  Ewaluacja
Rozwijanie samorządnej działalności
uczniów:
– zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w
klasie i w szkole,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności
za sprawy klasy i szkoły,
– przestrzeganie zasad obowiązujących w
szkole na zajęciach i w czasie przerw,
– stosowanie zasad szkolnej demokracji.
– wybór samorządu klasowego i szkolnego,
– wypracowanie i stosowanie procedury odwoławczej w
wypadku naruszenia praw i obowiązków ucznia, 
– współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
– realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
– organizowanie apeli porządkowych,
– konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł
obowiązujących w szkole.
wrzesień,

październik,

 

 

 

 

cały rok

Dyrekcja Szkoły,
wychowawcy klas IV-VIII
analiza zapisów w
klasowych zeszytach,
obserwacja
2. Kształcenie umiejętności komunikowania
się z rówieśnikami
i dorosłymi:
– poznanie i stosowanie w praktyce zasad
aktywnego słuchania,
– opanowanie umiejętności jasnego
i konstruktywnego formułowania
własnych wypowiedzi,
– opanowanie umiejętności
bezpośredniego i otwartego wyrażania
swoich próśb, oczekiwań i sądów,
– opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.
ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, parafraza,
– trening asertywności na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
– realizacja treści ścieżek edukacyjnych: edukacja
czytelnicza i medialna, wychowanie do życia
w rodzinie,
– ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych.
cały rok wychowawcy klas IV, pedagog,
nauczyciel polonista,
historyk
stworzenie tematyki
godzin
wychowawczych na
dany rok
3. Poznanie swoich mocnych i słabych
stron oraz praca nad nimi:
– nabycie umiejętności obiektywnej oceny
własnego postępowania,
– nabycie świadomości własnych wad i
zalet,
– akceptacja siebie,
– dostrzeganie wpływu innych na
kształtowanie osobowości,
– wykształcenie postawy krytycyzmu
wobec wzorców propagowanych w
środkach masowego przekazu.
– podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela
wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
– stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji
wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego
siebie,
– trening asertywności,
– realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,
– uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji
wychowawcy problemu masmediów
cały rok nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
wychowawcy klas
IV-VIII, wychowawcy
świetlicy
analiza tematyki
godzin do dyspozycji
wychowawcy, zapis
w dziennikach
lekcyjnych i
dzienniku zajęć
świetlicowych
4. Wdrażanie do planowania własnych
działań i przewidywania ich skutków:
– zrozumienie potrzeby wyznaczania
sobie celów i dążenie do ich
osiągnięcia,
– ukazanie możliwości realizowania się w różnych
zawodach,
– nabycie umiejętności dokonania
samokontroli i samooceny
– podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji
wychowawcy, zajęciach bloku humanistycznego,
godzinach świetlicowych,
– organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych
zawodów, np. z policjantem, lekarzem, stomatologiem,
leśnikiem, urzędnikiem, itp.
według planów
wychowawców
klasowych i
wychowawców
świetlicy
wychowawcy klas IV-VIII,
wychowawcy
świetlicy, Dyrektor
Szkoły
jw.
5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych. – udział w konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”,
– organizowanie Dnia Sportu,
– organizowanie wycieczek krajoznawczych,
– spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe,
sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny
osobistej)
wrzesień,

cały rok,

 

październik,

 

kwiecień,
maj,
cały rok

wychowawcy klas IV-VIII, nauczyciel
przyrody, nauczyciele
wychowania
fizycznego
wyniki konkursów, zapisy w dzienniku
6. Kultywowanie tradycji i kultury naszego
regionu:
– dostrzeganie własnych „korzeni” i
„swojego miejsca” na Ziemi,
– poznanie elementów historii i kultury
najbliższego środowiska,
– budzenie szacunku do symboli
regionalnych, postaci związanych z
historią regionu i jego współczesnym
życiem,
– realizacja treści ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo
kulturowe w regionie,
– udział w konkursach o tematyce regionalnej, np. „Wiem
wszystko o mojej miejscowości”, „Poznaję stolice krajów
europejskich”„Rozmaitości Wielkanocne,
– przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych,
cały rok,

 

według
harmonogramu
organizatorów,

 

grudzień,

 

cały rok

nauczyciel historii i
nauczyciel od edukacji
europejskiej,
nauczyciele realizujący
treści edukacji
regionalnej, katecheta
wytwory sztuki
ludowej, ekspozycje,
regulaminy i wyniki
konkursów,
inscenizacje
7. Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka:
– przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w
życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,
– wspieranie rodziców w procesie
wychowania,
– poznanie praw i obowiązków dziecka
oraz rodziców,
– uświadomienie konieczności
dostosowania swoich potrzeb z
możliwościami rodziców,
– omówienie wpływu atmosfery rodzinnej
na funkcjonowanie człowieka.
– Poruszanie tematyki godzin wychowawczych,
– Realizacja treści ścieżki wychowanie do życia w rodzinie,
edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regioniem Pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka
polskiego, historii, przyrody,
– Wykonanie drzewa genealogicznego.
cały rok wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
analiza tematyki
godzin do dyspozycji
wychowawcy, wytwory uczniów
8. Współdziałanie z rodzicami
w procesie wychowania.
– Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,
– Spotkania z rodzicami,
– Wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,
– Udział Rodziców w przedstawieniach i uroczystościach
szkolnych, np. spotkanie wigilijne, andrzejkowe, obchody
Dnia Dziecka
cały rok,
kalendarz
imprez i
uroczystości
oraz według
harmonogramu
spotkań z
rodzicami
Dyrekcja,
wychowawcy klas,
Rodzice
 

 
ROZDZIAŁ V
ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO W PRZYPADKU POJAWIANIA SIĘ ZAGROŻEŃ (PATOLOGII) O SZCZEGÓLNYM NATĘŻENIU

§ 11
1. W przypadku pojawienia się szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, o których mowa w rozdziale III i IV mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić każdy nauczyciel Szkoły, Dyrektor i Rodzic.
3. Program, o którym w ust. 1 opracowuje specjalna komisja Rady Pedagogicznej powołana przez Dyrektora.
4. W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewni Dyrektor szkoły na wniosek komisji.
5. Opracowany program wdraża się uchwałą Rady Pedagogicznej.
6. Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rodziców.
7. W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po dokonaniu modyfikacji.
§ 12
1. W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego ucznia.
2. Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych występuje wychowawca klasy.
3. Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca przy pomocy pedagoga szkolnego.
4. W indywidualnym programie oddziaływań wychowawczych powinno uwzględnić się opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
5. Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje Dyrektor.
6. W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji.
7. Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program oddziaływań wychowawczych Dyrektor Szkoły we współpracy z organem prowadzącym podejmie odpowiednie działania zmierzające do zbadania sytuacji dziecka przez odpowiedni organ. Rozdział VI Motywowanie w systemie oddziaływań wychowawczych Szkoły
§ 13
1. Zasady ustalania oceny zachowania określają „Zasady oceniania”.
2. Na zakończenie roku szkolnego uczeń może być nagradzany za:
a). wybitne osiągnięcia w nauce,
b). zaangażowanie w działalność na rzecz Szkoły i innych,
c). osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły.
3. Nagrodami, o których mowa w pkt. 2 są:
a). pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
b). pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
c). list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
d). dyplom uznania od Dyrektora,
e). nagroda rzeczowa.
4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić przyznaniu nagrody w innej formie, np. wycieczki.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego

ROZDZIAŁ VII
SYSTEM NAGRÓD I KAR W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW

1. Uczeń otrzymuje nagrody za:
– bardzo dobre wyniki w nauce,
– wzorowe i bardzo dobre zachowanie ,
– osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
– pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
– aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
2. Rodzaje nagród:
– pochwała wychowawcy na forum klasy i szkoły,
– pochwała wychowawcy wobec rodziców,
– pochwała Dyrektora na forum szkoły,
– okolicznościowe dyplomy,
– nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia,
– listy pochwalne wychowawcy lub dyrektora dla rodziców,
– umieszczenie nazwisk laureatów i osób wyróżnionych na stronie internetowej szkoły,
– znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym;
3. Uczeń otrzymuje karę za:
– akty agresji słownej – w zależności od stopnia użytego wulgaryzmu – nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag;
– akty agresji fizycznej – w zależności od stopnia wyrządzonej krzywdy – nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag; nagana Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej; zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; powiadomienie rodziców;
– nieodpowiednie zachowanie się na lekcji – wpis uwagi do zeszytu uwag, nagana wychowawcy, nagana Dyrektora Szkoły, powiadomienie Rodziców;
– niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przerw –uwaga w zeszycie wychowawcy, wyznaczenie dodatkowego obowiązku, w porozumieniu z rodzicami, dla uczniów stwarzających zagrożenie dla innych podczas przerw;
– akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły – wykonanie dodatkowej pracy na rzecz szkoły, poniesienie kosztów finansowych przez rodziców, na podstawie sporządzonego protokołu strat (protokół spisuje wychowawca i przedstawia Dyrektorowi Szkoły);
– niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pracowników szkoły – nagana wychowawcy, Dyrektora Szkoły; rozmowa z Rodzicami;
– naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych – odebranie aparatu i przekazanie go rodzicom
4. Odwołanie od kary: Uczeń lub jego Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo w terminie 7 dni od daty powiadomienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od wymierzonej kary – wniosek powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności uzasadniające odwołanie. Decyzje ostateczna w sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Program wychowawczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………………….