Uczniowie klas I-VIII uczą się zdalnie | Sokrates

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonym czasowym ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniów klas I-VIII obowiązuje nauka zdalna. W tym okresie mamy obowiązek realizacji podstawowy programowej.
Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem na platformie edukacyjnej. Wychowawcy przekażą informację dla uczniów o sposobie logowania się.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 5 listopada br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 roku szkoła będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla dzieci, uczęszczających do klas I-III, rodziców/opiekunów zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym proszę, aby rodzice, o których mowa w Rozporządzeniu potrzebujący objęcia dziecka opieką na terenie szkoły złożyli zgłoszenie w formie pisemnej (do wychowawców klas) wraz z uzasadnieniem.
2. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania przepisy umożliwiają organizację zajęć w szkole w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W celu wprowadzenia takiego rozwiązania konieczne jest zgłoszenie w formie pisemnej (do wychowawców klas), wymaga ona uzasadnienia i rozpoznania sytuacji zgłoszonego ucznia.
3. Dla uczniów klasy VIII będą prowadzone w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Szczegóły zostaną przekazane przez Wychowawcę.

Grupy przedszkolne oraz oddziały zero pracują tak jak dotychczas, w trybie stacjonarnym. Zajęcia dodatkowe dla tej grupy dzieci będą realizowane zgodnie z planem.

Joanna Kulon

Nowelizacja Rozporządzenia MEN

Zmiany w funkcjonowaniu szkół