Grupy | Sokrates

Grupy

Tropiciele

Kompetencje, które rozwijamy w grupie Tropicieli

 • Rozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa w zabawie i na drodze. Wdrażamy dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. Wdrażamy dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 • Uczestniczenie w przedstawieniach i wcielania się w role.
 • Śpiewania piosenek z elementami ruchu.
 • Tworzymy sytuacje zachęcające do twórczości w działaniu i myśleniu.
 • Troszczymy się o rozwój mowy i umiejętności porozumiewania się.
 • Rozwijamy sprawność rąk.
 • Wspieramy dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, niezbędnych do poznawania siebie i otoczenia.

Odkrywcy

Kompetencje, które rozwijamy w grupie Odkrywców

 • Rozwój umysłowy stymulujemy przez organizację ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Rozwój fizyczny: zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu.
 • Wdrażamy dzieci do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów
  i dorosłych.
 • Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody, jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony.
 • Odkrywamy i rozwijamy zainteresowania i mocne strony dzieci.
 • Rozwijamy zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla wartości moralnych.
 • Wzmacniamy poczucie własnej wartości i pewność siebie.